Naturreservat

naturreservat_tavla

Vägbeskrivning Linsellborren
I Linsell by – sväng mot Lofsdalen, passera bron över Ljusnan, sväng sedan andra   vägen till vänster (skyltat).
Följ vägen ca 4 km och tag sedan vänster (skyltat).
Fortsätt ca 3 km fram till Linsellborren.

karta

Informationstavlor som berättar om Linsellborrens naturreservat finns uppsatta på olika platser inom naturreservatet, bl a vid Ransjöforsen (Broforsen), vid Linsellborren och även mitt i Linsell vid Linsells Livs.

Nedanstående information är direkt hämtad från dessa informationstavlor, som Länsstyrelsen i Jämtlands län/Naturvård i samarbete med Skogsvårdsstyrelsen Mellannorrland har tagit fram. Illustrationerna, som är copyrightskyddade, är gjorda av Bo Persson, Skogsvårdsstyrelsen Mellannorrland.

Linsellborrens naturreservat omfattar en ca 15 km lång sträcka av Ljusnan. Det börjar strax uppströms Ransjöforsen och slutar vid Ljusnans mynning i Svegssjön. Reservatet omfattar hela vattenområdet med öar. Även ett landområde kring Linsellborren ingår i reservatet.

Reservatet är den enda kvarvarande delen av Ljusnans huvudfåra inom Härjedalens kommun, som inte är utbyggd av vattenkraft.

Vattnet strömmar hela vägen genom området. Tre större forsar finns – Ransjöforsen (även kallad Broforsen) – Linsellborren och Sandforsen. Nivåskillnaden mellan den övre och den nedre forsen är drygt 30 meter.

De magra hedarna i dalgången domineras av tall. På rikare områden nära vattnet förekommer gran i stor omfattning. Längs själva vattendraget finns även björk, al, asp och rönn.

Vegetationen längs stränderna kan vara mycket örtrik med många näringskrävande arter. Den står på många ställen i skarp kontrast till de omgivande magra hedarna. Orsaken till den stora skillnaden är den omfattande gödningen som högvatten skapat.

Vid bottenfaunaprovtagningar har det visat sig att denna fauna är mycket rik både till antal och arter. Fiskfaunan domineras i strömmarna av öring och harr.

karta2

Inom reservatet, vid Linsellborren, ingår ett större fastmarksområde. På en sträcka av ca 1,8 km ingår ett ca 60 ha stort skogsmarksområde. Här delar sig Ljusnan i flera olika grenar och bildar ett mosaikartat landskap. Som i övriga delar av naturreservatet dominerar den magra tallskogen men närmare vattendraget blir vegetationen frodigare och inslag av gran och lövträd ökar. Området är delvis svårframkomligt på grund av klippor och block.

Strandskogen är en mycket variationsrik miljö. Förhållanden som ljus, temperatur och markens vattenhalt kan variera inom mycket små områden. Det skapar förutsättningar för många olika livsformer. Ofta är dessa miljöer artrika och här återfinns en hel del ovanliga växter och djur. Denna typ av skog är idag mycket sällsynt. Längs Ljusnan och andra större vattendrag, vilka utnyttjades för flottning, avverkade man tidigt och intensivt, eftersom man då lätt kunde transportera iväg timret.

I en opåverkad strandskog är träden olikåldriga. Gamla döda träd att blandas med unga och man säger att skogen är flerskiktad, dvs det finns träd i olika storlekar och ålder.

Skogsmarken vid Linsellborren ska lämnas för fri utveckling för att på sikt få en zon efter vattendraget som liknar en opåverkad strandskog.

Reservatet ligger helt inom fjällregionen. Berggrunden består huvudsakligen av urberg – Rätansgranit.
Landskapet kring Ljusnan i detta område präglas av vidsträckta sandurfält. Sammantaget med närliggande dalgångar bildar detta system Sveriges största
sandurkomplex.

 Dödisgropar förekommer allmänt liksom tydliga system  av fossila, flätade fåror där vattnet tagit nya vägar.

dodisbeskrivn

I Ljusnans dalgång avsattes sandurområdena i samband med inlandsisens avsmältning för ca 9000 år sedan. Det vattentransporterade materialet har
bearbetats av det rinnande vattnet och blivit mer eller mindre välrundat och ibland avsatt i olika skikt efter partickelstorlek. En sandur har ofta en mycket jämn överyta med en mängd rännor, där en gång de mångförgrenade isälvarna gick fram. Dödisgropar bildades av att infrusna isblock smälte, varvid det
bildades en grop i ytan.

Djur och fåglar
I Linsellborren kan du stöta på flera arter av djur och fåglar. Björnen, som är Härjedalens landskapsdjur, finns i området. Du kan även stöta på älg, hare, bäver och utter. Bland fåglarna kan nämnas storlom, smålom, strömstare och givetvis tjäder.

 Fiske
Det finns en mängd fiskarter i Ljusnan. Här i strömmarna  vid Linsellborren är det framförallt till harren, som sportfiskare riktar sitt intresse.

 Harren, som är Härjedalens landskapsfisk, är en trevlig sportfisk. Eftersom den till största delen livnär sig av  insekter, är det en lämplig art att flugfiska efter.

 Stenkistan
Stenkistor – vad en lekman kanske skulle kalla stenmur, för så ser de ut – byggdes i de älvar, som var flottningsleder, för att styra timret från att fara ut i
terrängen.

 Kistan här vid Linsellborren är ett fantastiskt byggnadsverk utfört i kilad sten, det vill säga huggen sten som passar ihop med varandra. Den sträcker sig  flera hundra meter och är byggd växelvis på småöar och i älven mellan öarna. Kistan byggdes på 1920-talet av ett arbetslag på fem man. Förman var Olov Jonasson
från Östberget i Linsell.

flottning

Det har flottats mycket timmer efter Ljusnan
genom åren. Flottningen pågick till 1967.

Reservatsbestämmelser Linsellborren

Förbud gäller mot att:
– klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
– göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.

Naturvårdsförvaltare
Skogsvårdsstyrelsen Mellannorrland

Reservatet tillkom 2002 och omfattar en 15 km lång sträcka av Ljusnan. Reservatet omfattar hela vattenområdet med öar samt ett landområde kring Linsellborren.

För mer information om reservatet kontakta
Länsstyrelsen i Jämtlands län/Naturvård, tel. 063-14 60 00.
Skogsvårdsstyrelsen Mellannorrland, tel. 0620-577 70

Illustrationer/ layout
Bo Persson, Skogsvårdsstyrelsen Mellannorrland, 2003

logo_z_lstLänsstyrelsen Jämtlands län  

 

 

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: