Kanalhistorik

Skyltad stig efter hela kanalen, ca 1,8 km!     

Vägbeskrivning till Linsellborren norra sidan:
Avtagsväg ca 1,5 km sydost om Linsell vid Östberget (Svegshållet). Skyltat.

Linsells Byalag och Bygdegårdsförening

                         

Nedanstående uppgifter är hämtade ur diverse arkiv av Erik J Bergström och sammanställts av Börje Nilsson.  © Foton: Börje Nilsson. 

kanalen_norra_sidan_big (1)
Kanalen vid Linsellborrens norra sida

Kanalen vid Linsellborrens norra sida

1853 köpte James Dickson o Co, med säte i Göteborg, avverkningsrätten på 50 år inom ett stort område på Linsellskogen för en köpeskilling av 8000 riksdaler. Samtidigt erhöll företaget rätten att utnyttja vattendragen för flottning samt anlägga dammar och andra åtgärder som erfordrades. Detta mot en blygsam årlig ersättning.

I och med skogsförvärvet uppstod behov av att forsla timret till sågverk, vilka låg nedströms.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Häradsrätten, Svegs nämnd i Kolsätt den 6 september 1864:

”Angående Storforsen vid den så kallade ”Lindsells bårn” anmärktes att flottningen derigenom icke kunde ega rum där väl utan stora sprängningskostnader som ock näppeligen, äfven med sådana utan fara för människolif. Det deruti varande andra fallet visade sig, äfven nu vid lågt vatten, synnerligen svårt samt fullt med stora klippor och stenar. Längre ner, der en mindre rännil förenade sig med den andra elfgrenen, hvarest bolaget Dickson o Comp låtit uppföra en her nedan vidare oförmäld kanalbyggnad, kunde deremot stenkista anbringas för vattnets införande uti kanalen.

Sedan har jemväl till närmare upplysning antecknats, att ”Lindsälls bårn” vore en af Ljusne elfven på gränsen af Svegs socken bildad holme kallad ”Bårnön” på hvars högra sida omförmälde Storforsen framstörtar, samt att, för undvikande af denna förutnämnde svåra naturhinder nestan otillgängliga fors, flottningen för närvarande verkställdes uti det mellan Bårnön och elfvens venstra strand rinnande ”Qvitslan”, sålunda, att uti samma vattendrag en 3644 fot lång kanal blifvit af Dickson o Co dels sprängd och dels gräfd med uppförda timrade väggar och stenkar efter båda sidorna, upplystes att kostnaden för denna kanalbyggnad uppgått till – Rdr Rmt 17301,92; dock som, derest kanalens begagnande komme att anses ega förträde framför flottningen i Storforsen, samma kanal borde fortsätts från gamla Lindsälls sågen, hvarest den nu slutar; kunde kostnaden derför, i förening med reparation å hand som redan blifvit utfördt i byggnadsväg, nu approximativt beräknas till – 3550 Rdr à 5000 Rdr. Hvaremot kostnaden för den ändå till sitt resultat ovissa beredningen af Storforsen till flottled, efter öfverslag skulle uppgå till 23 à 24000 Rdr.”   Slut på utdrag.

 

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Stenkista Linsellborren

Dickson uppförde kanalen under senare delen av 1850-talet.

 

Virket styrdes då in i ”Qvitslan” från huvudälven via bakgrenen och in i kanalen. Under 1860-talet förlängdes kanalen uppströms och virket kunde ledas in direkt från lugnvattnet ovanför Borrsäldret, vilket var enklare och fordrade mindre anordningar.

 

Flottningen bedrevs enbart genom kanalen framemot 1870-talets mitt och sedan flottningen flyttats ut i huvudfåran, parallellt framemot 1900-talets början.

 

Skyltad stig efter hela kanalen, ca 1,8 km.

Flottningen bedrevs enbart genom kanalen framemot 1870-talets mitt och sedan flottningen flyttats ut i huvudfåran, parallellt framemot 1900-talets början.

 

Linsells Byalag och Bygdegårdsförening

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: