Årsmöte 2018

Protokoll fört vid årsstämma för 2019 för 2019- Linsell-Ransjö FVOF


Linsells Livs 2019-03-24.

Närvarande: Se närvarolista (bifogas protokollet)

 1. Ordförande Erik Roos hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande för stämman valdes Erik Roos.
 3. Till justerare tillika rösträknare valdes Ragnar Sundh.och Febe Dahlsten
 4. Till sekreterare valdes Axel Thunell.
 5. Medlemmar och ombud enl. närvarolista utgör röstlängd se bilaga 1
 6. Dagordningen fastställdes.Se bilaga 2
 7. Mötet ansågs behörigt utlyst.
 8. Styrelsens ekonomiska berättelse föredrogs av ordförande och godkändes. Se bilaga 3.
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 godkändes Se bilaga 4.
 10. Revisorernas berättelse upplästes. Se bilaga 5.
 11. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.
 12. Ersättning till styrelse och bilersättning beslöts enligt bilaga 6.
 13. Val av styrelseledamöter. Se bilaga 6.
 14. Till revisorer på 1 år omvaldes Seppo Kakko och Erik Thunell med Jonny Kristoffersson som suppleant.
 15. Till valberedning valdes Olle Thunell och Axel Thunell.
 16. Att teckna föreningens firma var för sig utsågs ordförande Erik Roos

och kassör Christina Persson.

 1. Verksamhetsplan för 2019 och förslag från styrelsen godkändes bilaga 4.
 2. Fiskets vård och bedrivande (Fiskeplanen) för 2019 godkändes bilaga 7.
 3. Stämmoprotokollet hålles tillgängligt i ”Fiskepärmen” i Linsells Livs senast 2 veckor efter ovanst. datum.
 4. Övriga frågor: Jonny Kristoffersson undrade om någon känner till hur PH-värdet i fiskevattnen är och om det är aktuellt med kalkning. Eftersom ingen av mötesdel- tagarna kände till detta hänsköts frågan till styrelsen.
 5. Ordförande förklarade mötet avslutat.

Linsell 2019 03 24:

…………………………….                     ……………………………………………………

Axel Thunell,sekreterare               Erik Roos, ordförande

Justeras:

………………………………                    ………………………………………..

Ragnar Sundh                           Febe Dahlsten

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: